Posted by on 8 września 2019

Pacjenci z nawracającą przewlekłą białaczką limfocytową (CLL), u których występują istotne klinicznie współistniejące schorzenia, są mniej podatni na standardową chemioterapię. Dla tej populacji pacjentów potrzebne są skuteczne terapie z akceptowalnymi profilami efektów ubocznych. Metody
W tym wieloośrodkowym, randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo badaniu III fazy ocenialiśmy skuteczność i bezpieczeństwo idelalizybu, doustnego inhibitora izoformy delta kinazy 3 fosfatydyloinozytolu, w połączeniu z rytuksymabem w porównaniu z rytuksymabem i placebo. Losowo przydzielono 220 pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek, wcześniejszą indukowaną terapią mielosupresją lub poważnymi współistniejącymi chorobami, w celu otrzymania rytuksymabu i idelalizybu (w dawce 150 mg) lub placebo dwa razy na dobę. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia bez progresji. W pierwszej wstę pnej analizie okresowej badanie zostało zatrzymane na wczesnym etapie na zalecenie Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa ze względu na przytłaczającą skuteczność.
Wyniki
Mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 5,5 miesiąca w grupie placebo i nie została osiągnięta w grupie idelalizybu (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu w grupie idelalizybu, 0,15; p <0,001). Pacjenci otrzymujący idelalizyb w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo mieli lepsze wskaźniki ogólnej odpowiedzi (81% w porównaniu z 13%, iloraz szans, 29,92, P <0,001) i całkowite przeżycie po 12 miesiącach (92% w porównaniu do 80%, współczynnik ryzyka zgonu, 0,28). ; P = 0,02). Poważne działania niepożądane wystąpiły u 40% pacjentów otrzymujących idelalizyb i rytuksymab oraz u 35% pacjentów otrzymujących placebo i rytuksymab.
Wnioski
Połączenie idelalizybu i rytuksymabu, w porównaniu z placebo i rytuksymabem, znacząco poprawił o przeżycie wolne od progresji, szybkość odpowiedzi i całkowity czas przeżycia u pacjentów z nawrotowym CLL, którzy byli mniej podatni na chemioterapię. (Finansowane przez Gilead, numer ClinicalTrials.gov, NCT01539512.)
Wprowadzenie
Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL) jest najczęstszą białaczką u dorosłych. Standardowe leczenie obejmuje kombinacje analogów purynowych, środków alkilujących i przeciwciał monoklonalnych. U młodszych pacjentów bez poważnych chorób współistniejących schematy te mogą zapewnić wysoki wskaźnik odpowiedzi o długiej trwałości, ale mają znaczące działanie toksyczne. W rezultacie takie zabiegi często mają niedopuszczalne skutki uboczne u starszych pacjentów i osób ze współistniejącymi chorobami.1
Pacjenci z nawrotem CLL często mają ograniczone możliwości z powodu rozwoju oporności na lub kontynuowania toksycznych efektów poprzednich terapii. Dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku i osób ze współistniejącymi chorobami.2 Dla tych pacjentów wytyczne National Comprehensive Cancer Network uznają rytuksymab (Rituxan, Genentech / Biogen Idec) jako opcję leczenia.3 Rytuksymab jest powszechnie stosowany u takich pacjentów, chociaż nie zostało zatwierdzone jako monoterapia [hasła pokrewne: węzły chłonne podżuchwowe, binpol olsztyn, metoklopramid ]

 1. Mr. Wholesome
  11 stycznia 2019

  A ja myslalam, ze mi magnezu brakuje

 2. Snow Hound
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do stomatolog Kielce[…]

 3. Buckshot
  15 stycznia 2019

  Ludzie są chronicznie zmęczeni

 4. Ryszard
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: dobry protetyk warszawa[…]

 5. Hanna
  19 stycznia 2019

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

 6. Turnip King
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: stomatolog zielona góra[…]

 7. Krystian
  23 stycznia 2019

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

Powiązane tematy z artykułem: binpol olsztyn metoklopramid węzły chłonne podżuchwowe

Posted by on 8 września 2019

Pacjenci z nawracającą przewlekłą białaczką limfocytową (CLL), u których występują istotne klinicznie współistniejące schorzenia, są mniej podatni na standardową chemioterapię. Dla tej populacji pacjentów potrzebne są skuteczne terapie z akceptowalnymi profilami efektów ubocznych. Metody
W tym wieloośrodkowym, randomizowanym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanym placebo badaniu III fazy ocenialiśmy skuteczność i bezpieczeństwo idelalizybu, doustnego inhibitora izoformy delta kinazy 3 fosfatydyloinozytolu, w połączeniu z rytuksymabem w porównaniu z rytuksymabem i placebo. Losowo przydzielono 220 pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek, wcześniejszą indukowaną terapią mielosupresją lub poważnymi współistniejącymi chorobami, w celu otrzymania rytuksymabu i idelalizybu (w dawce 150 mg) lub placebo dwa razy na dobę. Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia bez progresji. W pierwszej wstę pnej analizie okresowej badanie zostało zatrzymane na wczesnym etapie na zalecenie Rady ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa ze względu na przytłaczającą skuteczność.
Wyniki
Mediana przeżycia wolnego od progresji wynosiła 5,5 miesiąca w grupie placebo i nie została osiągnięta w grupie idelalizybu (współczynnik ryzyka progresji lub zgonu w grupie idelalizybu, 0,15; p <0,001). Pacjenci otrzymujący idelalizyb w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo mieli lepsze wskaźniki ogólnej odpowiedzi (81% w porównaniu z 13%, iloraz szans, 29,92, P <0,001) i całkowite przeżycie po 12 miesiącach (92% w porównaniu do 80%, współczynnik ryzyka zgonu, 0,28). ; P = 0,02). Poważne działania niepożądane wystąpiły u 40% pacjentów otrzymujących idelalizyb i rytuksymab oraz u 35% pacjentów otrzymujących placebo i rytuksymab.
Wnioski
Połączenie idelalizybu i rytuksymabu, w porównaniu z placebo i rytuksymabem, znacząco poprawił o przeżycie wolne od progresji, szybkość odpowiedzi i całkowity czas przeżycia u pacjentów z nawrotowym CLL, którzy byli mniej podatni na chemioterapię. (Finansowane przez Gilead, numer ClinicalTrials.gov, NCT01539512.)
Wprowadzenie
Przewlekła białaczka limfatyczna (CLL) jest najczęstszą białaczką u dorosłych. Standardowe leczenie obejmuje kombinacje analogów purynowych, środków alkilujących i przeciwciał monoklonalnych. U młodszych pacjentów bez poważnych chorób współistniejących schematy te mogą zapewnić wysoki wskaźnik odpowiedzi o długiej trwałości, ale mają znaczące działanie toksyczne. W rezultacie takie zabiegi często mają niedopuszczalne skutki uboczne u starszych pacjentów i osób ze współistniejącymi chorobami.1
Pacjenci z nawrotem CLL często mają ograniczone możliwości z powodu rozwoju oporności na lub kontynuowania toksycznych efektów poprzednich terapii. Dotyczy to szczególnie pacjentów w podeszłym wieku i osób ze współistniejącymi chorobami.2 Dla tych pacjentów wytyczne National Comprehensive Cancer Network uznają rytuksymab (Rituxan, Genentech / Biogen Idec) jako opcję leczenia.3 Rytuksymab jest powszechnie stosowany u takich pacjentów, chociaż nie zostało zatwierdzone jako monoterapia [hasła pokrewne: węzły chłonne podżuchwowe, binpol olsztyn, metoklopramid ]

 1. Mr. Wholesome
  11 stycznia 2019

  A ja myslalam, ze mi magnezu brakuje

 2. Snow Hound
  13 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do stomatolog Kielce[…]

 3. Buckshot
  15 stycznia 2019

  Ludzie są chronicznie zmęczeni

 4. Ryszard
  17 stycznia 2019

  [..] Cytowany fragment: dobry protetyk warszawa[…]

 5. Hanna
  19 stycznia 2019

  coś czuje ze bez lekarza i tak się nie obejdzie

 6. Turnip King
  21 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: stomatolog zielona góra[…]

 7. Krystian
  23 stycznia 2019

  idź do apteki po jakiś suplement i z głowy

Powiązane tematy z artykułem: binpol olsztyn metoklopramid węzły chłonne podżuchwowe