Posted by on 3 września 2019

Pacjenci, u których wystąpił nawrót wirusologiczny po zakończeniu leczenia, kwalifikowali się do ponownego leczenia sofosbuwirem ledipasvir z rybawiryną przez 24 tygodnie. Oceny badań
Oceny przesiewowe obejmowały poziomy HCV RNA w surowicy, poziomy RNA HIV i genotypowanie IL28B (rs12979860), a także standardowe badania laboratoryjne i kliniczne. RNA HCV w surowicy mierzono testem COBAS TaqMan HCV (wersja 2.0) do stosowania z High Pure System (HPS, Roche Molecular Systems), którego dolna granica oznaczalności wynosi 25 IU na mililitr. Genotyp i podtyp HCV zostały określone za pomocą testu Versant HCV Genotype INNO-LiPA 2.0 (Siemens). RNA HIV mierzono za pomocą testu AmpliPrep / COBAS TaqMan HIV-1, wersja 2.0, którego dolna granica oznaczalności wynosi 25 kopii na mililitr.
Oceny podczas leczenia obejmowały standardowe badania laboratoryjne i pomiary poziomu RNA HCV RNA i HIV-1 RNA, a także ocenę przyczepności, pomiaru parametrów życiowych, elektrokardiografii i badań fizycznych z objawami. Wszystkie zdarzenia niepożądane zostały zarejestrowane i ocenione według standardowej skali. (Szczegóły podano w protokole badania.) Pacjenci z poziomem RNA HIV-1 w osoczu wynoszącym 400 kopii na mililitr lub wyższym po dwóch lub więcej kolejnych wizytach po linii bazowej w odstępie co najmniej 2 tygodni uznawano za wirusowe odbicia HIV-1.
Nieznacznie zwiększony poziom tenofowiru (o czynnik 1,3 do 1,8, w porównaniu z poziomami u pacjentów otrzymujących same leki przeciwretrowirusowe) obserwowano w badaniach z udziałem zdrowych ochotników, u których stosowano nonnocytozydowe schematy oparte na odwrotnej transkryptazie zawierające fumaran dizoproksylu tenofowiru z ledipaswirem -osofosbuwir.22 Z tego powodu u wszystkich pacjentów przeprowadzono monitorowanie czynności nerek. (Dodatkowe informacje na temat monitorowania czynności nerek można znaleźć w Dodatku uzupełniającym, dostępnym na stronie internetowej).
Próbki do analiz farmakokinetycznych pobierano od wszystkich pacjentów na początku badania oraz w tygodniach 1, 2, 4, 6, 8, 10 i 12 (w tym podczas wizyt na zakończenie leczenia). Wszyscy pacjenci byli również uprawnieni do wzięcia udziału w opcjonalnym badaniu farmakokinetycznym w celu określenia stanu farmakokinetyki ledipaswiru, sofosbuwiru, GS-331007 (dominującego krążącego metabolitu sofosbuwiru) i tenofowiru w stanie stacjonarnym. (Zobacz Dodatek Uzupełniający, aby uzyskać szczegółowe informacje.)
W celu analizy oporności na wirusa HCV przeprowadzono głęboką sekwencję NS5A i niestrukturalnych regionów białka 5B (NS5B) RNA HCV u wszystkich pacjentów. W przypadku pacjentów z niewydolnością wirusologiczną przeprowadzono głębokie sekwencjonowanie próbek pobranych w czasie pierwszej niewydolności wirusologicznej. Odkryto warianty, które były obecne w co najmniej 1% populacji wirusa.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą lub niezależny komitet etyczny w każdym uczestniczącym ośrodku i zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej, wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej oraz lokalnymi wymaganiami prawnymi. Sponsor (Gilead) zebrał dane, monitorował prowadzenie badań i przeprowadzał analizy statystyczne. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo dokonał przeglądu postępów w badaniu
[podobne: actiferol fe, miladent, ospen dawkowanie ]

 1. Drugstore Cowboy
  11 stycznia 2019

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

 2. Diana
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: lekarskie wizyty domowe[…]

 3. Tomasz
  15 stycznia 2019

  Moze i prawda ale lekarze mowia inaczej

 4. Konrad
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dieta pudełkowa wrocław[…]

 5. Slow Trot
  19 stycznia 2019

  Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego

 6. Tan Stallion
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: bieganie[…]

 7. Hog Butcher
  23 stycznia 2019

  Tydzień temu moja mama dostała ciężkiego udaru niedokrwiennego.

Powiązane tematy z artykułem: actiferol fe miladent ospen dawkowanie

Posted by on 3 września 2019

Pacjenci, u których wystąpił nawrót wirusologiczny po zakończeniu leczenia, kwalifikowali się do ponownego leczenia sofosbuwirem ledipasvir z rybawiryną przez 24 tygodnie. Oceny badań
Oceny przesiewowe obejmowały poziomy HCV RNA w surowicy, poziomy RNA HIV i genotypowanie IL28B (rs12979860), a także standardowe badania laboratoryjne i kliniczne. RNA HCV w surowicy mierzono testem COBAS TaqMan HCV (wersja 2.0) do stosowania z High Pure System (HPS, Roche Molecular Systems), którego dolna granica oznaczalności wynosi 25 IU na mililitr. Genotyp i podtyp HCV zostały określone za pomocą testu Versant HCV Genotype INNO-LiPA 2.0 (Siemens). RNA HIV mierzono za pomocą testu AmpliPrep / COBAS TaqMan HIV-1, wersja 2.0, którego dolna granica oznaczalności wynosi 25 kopii na mililitr.
Oceny podczas leczenia obejmowały standardowe badania laboratoryjne i pomiary poziomu RNA HCV RNA i HIV-1 RNA, a także ocenę przyczepności, pomiaru parametrów życiowych, elektrokardiografii i badań fizycznych z objawami. Wszystkie zdarzenia niepożądane zostały zarejestrowane i ocenione według standardowej skali. (Szczegóły podano w protokole badania.) Pacjenci z poziomem RNA HIV-1 w osoczu wynoszącym 400 kopii na mililitr lub wyższym po dwóch lub więcej kolejnych wizytach po linii bazowej w odstępie co najmniej 2 tygodni uznawano za wirusowe odbicia HIV-1.
Nieznacznie zwiększony poziom tenofowiru (o czynnik 1,3 do 1,8, w porównaniu z poziomami u pacjentów otrzymujących same leki przeciwretrowirusowe) obserwowano w badaniach z udziałem zdrowych ochotników, u których stosowano nonnocytozydowe schematy oparte na odwrotnej transkryptazie zawierające fumaran dizoproksylu tenofowiru z ledipaswirem -osofosbuwir.22 Z tego powodu u wszystkich pacjentów przeprowadzono monitorowanie czynności nerek. (Dodatkowe informacje na temat monitorowania czynności nerek można znaleźć w Dodatku uzupełniającym, dostępnym na stronie internetowej).
Próbki do analiz farmakokinetycznych pobierano od wszystkich pacjentów na początku badania oraz w tygodniach 1, 2, 4, 6, 8, 10 i 12 (w tym podczas wizyt na zakończenie leczenia). Wszyscy pacjenci byli również uprawnieni do wzięcia udziału w opcjonalnym badaniu farmakokinetycznym w celu określenia stanu farmakokinetyki ledipaswiru, sofosbuwiru, GS-331007 (dominującego krążącego metabolitu sofosbuwiru) i tenofowiru w stanie stacjonarnym. (Zobacz Dodatek Uzupełniający, aby uzyskać szczegółowe informacje.)
W celu analizy oporności na wirusa HCV przeprowadzono głęboką sekwencję NS5A i niestrukturalnych regionów białka 5B (NS5B) RNA HCV u wszystkich pacjentów. W przypadku pacjentów z niewydolnością wirusologiczną przeprowadzono głębokie sekwencjonowanie próbek pobranych w czasie pierwszej niewydolności wirusologicznej. Odkryto warianty, które były obecne w co najmniej 1% populacji wirusa.
Przestudiuj badanie
Badanie zostało zatwierdzone przez instytucyjną komisję odwoławczą lub niezależny komitet etyczny w każdym uczestniczącym ośrodku i zostało przeprowadzone zgodnie z wytycznymi Deklaracji Helsińskiej, wytycznymi Dobrej Praktyki Klinicznej oraz lokalnymi wymaganiami prawnymi. Sponsor (Gilead) zebrał dane, monitorował prowadzenie badań i przeprowadzał analizy statystyczne. Niezależny komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo dokonał przeglądu postępów w badaniu
[podobne: actiferol fe, miladent, ospen dawkowanie ]

 1. Drugstore Cowboy
  11 stycznia 2019

  czy to koniecznie musi być olej lniany budwigowy?

 2. Diana
  13 stycznia 2019

  Article marked with the noticed of: lekarskie wizyty domowe[…]

 3. Tomasz
  15 stycznia 2019

  Moze i prawda ale lekarze mowia inaczej

 4. Konrad
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: dieta pudełkowa wrocław[…]

 5. Slow Trot
  19 stycznia 2019

  Najlepiej udać się do lekarza rodzinnego

 6. Tan Stallion
  21 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: bieganie[…]

 7. Hog Butcher
  23 stycznia 2019

  Tydzień temu moja mama dostała ciężkiego udaru niedokrwiennego.

Powiązane tematy z artykułem: actiferol fe miladent ospen dawkowanie

Posted by on 3 września 2019

Jednak doustne schematy bezpośredniego działania leków antywirusowych, które łączą więcej niż jeden silny środek przeciwwirusowy, wydają się zapewniać lepsze tempo odpowiedzi niż te obserwowane dla pojedynczego leku przeciwwirusowego działającego bezpośrednio z rybawiryną z lub bez peginterferonu.18,19 Jeden taki schemat, kombinacja sofosbuwiru w stałej dawce i ledipaswiru (inhibitor niestrukturalnego białka 5A [NS5A], który odgrywa ważną rolę w replikacji HCV RNA) został ostatnio zatwierdzony do leczenia przewlekłego HCV o genotypie w Stanach Zjednoczonych i genotypu oraz 4 HCV w Unii Europejskiej. W badaniu II fazy oceniającym 12 tygodni sofosbuwiru ledipaswiru w kohorcie przeważnie czarnych pacjentów (84%) współzakładowanych z genotypem HCV i HIV-1, wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej wynosił 98% .20 Przeprowadziliśmy większą fazę 3 próbę, zwaną badaniem ION-4, w celu oceny 12-tygodniowego leczenia sofosbuwirem ledipaswiru u pacjentów z HIV-1, którzy byli skorelowani z genotypem lub 4 HCV, w tym u pacjentów ze skompensowaną marskością wątroby iu tych, u których wcześniej stosowano reżim HCV zawierające peginterferon, inhibitor proteazy HCV lub leki przeciwwirusowe o bezpośrednim działaniu, w tym sofosbuwir, zawiodły.21 Metody
Pacjenci
Od 7 marca 2014 r. Do 9 czerwca 2014 r. Zarejestrowaliśmy pacjentów w wieku 18 lat lub starszych w 60 lokalizacjach w Stanach Zjednoczonych, Portoryko, Kanadzie i Nowej Zelandii. Pacjenci musieli otrzymywać stabilny, zatwierdzony protokołem schemat antyretrowirusowy dla HIV-1 przez co najmniej 8 tygodni przed badaniem przesiewowym i mieć dowody na supresję wirusa HIV-1 (RNA HIV-1, <50 kopii na mililitr) z CD4 + liczba więcej niż 100 komórek na mikrolitr. Na podstawie danych dotyczących interakcji lekowych u zdrowych ochotników, które były dostępne w czasie opracowywania protokołu, dopuszczalnymi lekami przeciwretrowirusowymi były emtrycytabina i fumaran dizoproksylu tenofowiru plus efawirenz, raltegrawir lub rylpiwiryna.22
Wymagany minimalny klirens kreatyniny wynoszący 60 ml na minutę, zgodnie z równaniem Cockcrofta-Gaulta, do rejestracji. Planowana rejestracja obejmowała około 50% pacjentów, którzy byli uprzednio leczeni z powodu HCV (iu których doustny reżim sofosbuwiru z rybawiryną zawiódł u 13 pacjentów) i 20% z wyrównaną marskością wątroby.

(więcej…)

 1. Adam
  13 stycznia 2019

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: implanty Warszawa[…]

 2. Marbles
  15 stycznia 2019

  Konieczne jest branie leków

 3. Jagoda
  17 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: okulista dziecięcy[…]

 4. Flakes
  19 stycznia 2019

  I prosze nie zwalac winy na lekarzy

 5. Nickname Master
  21 stycznia 2019

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: Ceny siłowni zewnętrznych[…]

 6. Nadia
  23 stycznia 2019

  Przy zapaleniu oskrzeli najlepiej zastosować inhalacje.

Powiązane tematy z artykułem: kermuren plus metoklopramid sitagliptyna

Posted by on 3 września 2019

Skuteczne leczenie wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów zakażonych ludzkim wirusem niedoboru odporności typu (HIV-1) pozostaje niezaspokojoną potrzebą medyczną. Metody
Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, jednogrupowe, otwarte badanie obejmujące pacjentów zakażonych HIV-1 i HCV o genotypie lub 4 otrzymujących schemat retrowirusowy tenofowiru i emtrycytabiny z efawirenzem, rylpiwiryną lub raltegrawirem. Wszyscy pacjenci otrzymali ledipaswir, inhibitor NS5A i sofosbuwir, inhibitor polimerazy nukleotydów, jako pojedynczą kombinację złożoną z dawką przez 12 tygodni. Pierwszorzędowym punktem końcowym była utrzymująca się odpowiedź wirusologiczna w 12 tygodniu po zakończeniu terapii.
Wyniki
Spośród 335 zakwalifikowanych pacjentów, 34% było czarnych, 55% było wcześniej leczonych z powodu HCV, a 20% miało marskość wątroby. Ogólnie, 322 pacjentów (96%) miało utrzymującą się odpowiedź wirusologiczną w 12 tygodniu po zakończeniu leczenia (95% przedział ufności [CI], 93 do 98), w tym 96% (95% CI, 93 do 98) w pacjenci z genotypem 1a HCV, 96% (95% CI, 89 do 99) u osób z genotypem 1b HCV i 100% (95% CI, 63 do 100) u pacjentów z genotypem 4. HCV.

(więcej…)

 1. Bartosz
  19 stycznia 2019

  Ciekawe kto finansuje takie projekty ?

 2. Flint
  21 stycznia 2019

  [..] Odniesienie w tekscie do odtrucia alkoholowe[…]

 3. Shooter
  23 stycznia 2019

  Prawie wszystkie owoce mają witaminę C, minerały, barwniki

Powiązane tematy z artykułem: binpol olsztyn ospen dawkowanie vitrolive szczecin